КОДЕКС НА ДОБРАТА ПРАКТИКА

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАДФУ

 

В своята дейност фирмите, работещи в областта на дистрибуцията и сервизното обслужване на фискални устройства, често се сблъскват с множество проблеми не само от законов, но и от морално-етичен характер. Значителна част от тези проблеми се дължат на липсата на колегиални и морално-етични норми за фирмено, междуфирменно и личностно поведение в изграждащата се у нас пазарна икономика. По-голяма част от тези проблеми могат и трябва да бъдат решавани по начин, който се основава на професионална етика и морални принципи.

БАДФУ приема този Кодекс на Добрата практика, който чрез заложените в него принципи и норми да регламентира поведението и взаимоотношенията на членовете на асоциацията при изпълнение на техните служебни задължения както помежду им, така с трети юридически и физически лица, с различните държавни и други институции и учреждения.

Морално-етичен кодекс на Добрата практика представлява единна система от правила и норми, които всеки член на БАДФУ се задължава да съблюдава, както и да ги внедри в представляваната от него фирма чрез създаване на система от вътрешнофирмени правила.

Приемането и прилагането на този Кодекс издига авторитета на браншовата организация и гарантира качеството на предлаганите продукти и услуги от нейните членове.

Фирмите които приемат и прилагат Кодекса, стават гаранти пред обществото, и държавата, че с поведнието и работата си ще станат основен гарант за стриктно спзване, фискалната политика на държавата. От тяхното лоялно поведение към фиска, зависи в голяма

степен събираемостта на данъците в държавата, а от там и стабилността на икономиката ни.

            От тяхното поведение до голяма степен ще зависи налагането на ред и законност при функционирането на търговската и всички видове дейности в България.

С приемането, прилагането и спазването на Кодекса от членовете на БАДФУ се създават условия в браншовото съсловие да се наложат принципи и норми на Добрата практика, които са задължителен елемент от европейските практики.

Неспазването на този Kодекс от членовете на БАДФУ може да предизвика санкции, включително и тяхното изключване от асоциацията, а в някои случаи и отнемане на лиценз.

Настоящият Кодекс на Добрата практика е приет от редовно ОС на БАДФУ на 16.03.2007г в гр.Ловеч с кворум .99.%. При 85 члена от общо  92 редовни члена на БАДФУ.

 

Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Чл. 1. С този Кодекс се установяват основните морални принципи и норми на Добрата практика, която изисква етични взаимоотношения между членовете на Асоциацията.

Чл. 2. Този кодекс е изграден на следните основни принципи и ценности:

1. професионална компетентност и отговорност;

2. коректност, честност, лоялност и добросъвестност;

3. толерантност ;

4. взаимопомощ;

5. инициативност, за непрекъснатото и възходящо развитие на БАДФУ.

6. колегиалност;

7. законосъобразност;

8. равнопоставеност

            Чл. 3. Всеки член на БАДФУ, който приема Морално етичния кодекс на добрата практика, трябва:

            (1)Да бъде лоялен във взаимоотношенията си с колегите от Асоциацията.

            (2)Да бъде лоялен към държавните интереси и строго да спазва и прилага нормати вните документи.

            (3)Да бъде лоялен към клиентите и коректно да ги информира. Да не им представя подвеждаща информация.

            (4)Да се отнася отговорно към интересите на Обществото и държавата.

            (5)Да спазва принципа за ненарушаване интересите на колегите си, когато те не са в

нарушение на законовите норми.

            (6)Да работи непрекъснато за утвърждаване добрия имидж на Асоциацията и с нищо

да не накърнява нейните интереси.

(7)Да познава и спазва своите задължения, произтичащи от законодателството, устава на Асоциацията и този кодекс.

(8) Строго да спазва гореописаните принципи и норми на поведение и постоянно да

работи за утвърждаването им.

Чл. 4. Кодексът е неразделна част от Устава на БАДФУ и спазването му е задължителна норма за всички членове на Асоциацията.

Чл. 5. (1) След приемането Кодекса на Добрата практика от ОС всеки досегашен член на Асоциацията декларира, че приема и ще спазва този Кодекс. За целта собственоръчно се подписва от всеки член, обща писменна декларация с текст изготвен и прогласуван от ОС.

2) Всеки кандидат за член на Асоциацията в молбата си за приемане задължително   декларир(а, че в дейността си ще спазва:

- действащото законодателство в Република България;

- Устава

- Морално-етичния кодекс на Асоциацията, гарантиращ принципите на Добрата практика.

Чл. 6. Нормите на Морално-етичния кодекс са еднакво задължителни за всички членове на БАДФУ - редовни и асоциирани.

Чл. 7. Спазването на Кодекса се следи от Комисия по етиката при БАДФУ, която разглежда случаите на неговото нарушаване и внася в Общото събрание съответни предложения за санкции.

Чл. 8. Актуализацията на Кодекса се извършва по предложения отправени към Комисията по етика, която от своя страна ги разглежда и внася за гласуване от ОС. Промените се смятат за приети ако са приети с обикновенно мнозинство от гласовете на ОС.

 

Раздел II. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

 

        Чл. 9.(1) Отношенията между членовете на Асоциацията се основават на принципа на взаимно доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. Във взаимоотношенията си с трети лица членовете на БАДФУ също се задължават да бъдат честни и етични.

 (2) Забранено е да се оклеветява колега, да се злослови за него и да се разпространяват обвинения от естество, които да му навредят при упражняване на професията.

(3) Професионални разногласия между членове на Асоциацията не могат да бъдат предмет на публични полемики.

(4) Недостойно е член на Асоциацията да злепоставя колегата си чрез преценка и критика на неговата дейност или чрез изказвания срещу неговата личност.

       Чл. 10. Член на ръководни органи на БАДФУ няма право под никаква форма да използва положението си в асоциацията за получаване на каквото и да било предимство или облаги за ръководената от него фирма.

       Чл. 11. За неетично се смята подаването на немотивирани и оклеветяващи жалби и доноси до Комисията по етика към БАДФУ.

 

Раздел III. Назначаване на служители

 

Чл. 12. Ръководител на фирма няма право да привлича на работа във фирмата си за работа по съвместителство служител от друга фирма, ако не е получил писменото съгласие за това от досегашния работодател на служителя.

Чл. 13. При взимане на постоянна работа на служител от друга фирма, член на асоциацията, ръководителят на приемащата фирма се задължава под никаква форма да не му дава по-високо възнаграждение от досегашното сумарно трудово възнаграждение за срок от три месеца. Това ограничение не важи, ако има писмено съгласие от страна на досегашната фирма работодател.

Чл. 14. В случай, че фирмата е инвестирала в повишаване на квалификацията или е финансирала обучение, свързано с непосредственото изпълнение на трудовите задължения на свой служител, при преминаване на работа в друга фирма член на БАДФУ досегашният работодател може да поиска обезщетение от приемащата фирма, съответстващо на тройния размер на направените разходи за обучение на служителя.

Чл. 15. Работодателя е длъжен да дава мотивирана обективна преценка за своите служители при издаване на характеристики.

Чл.16. Във вътрешните правилници на фирмите членове на БАДФУ да се запише, че техен служител не може:

(1) да бъде наеман или да приема възнаграждение от друго физическо или юридическо лице по повод на стопанска дейност, сходна с дейността на фирмата работодател, освен ако не му е дадено писмено съгласие за това.

(2) служител не може да получава лични облаги (освен възнаграждение от фирмата работодател) от дадена търговска дейност или извършена услуга, предприета от името и за сметка на фирмата работодател. Също така не може да приема парични суми или подаръци освен в случаите, когато тези подаръци представляват рекламни материали без утилитарна стойност.

(3) фирмите членове, на БАДФУ отговарят солидарно със своите служители, умишлено

нарушили принципите на този кодекс и устава на Асоциацията. За целта служителите им се уведомяват за този кодекс и с подпис на декларация, приемат да го спазват, а с това и да изпълняват принципите и нормите на Добрата практика.

 

Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННА ЕТИКА

 

Чл. 17. Ръководителите на фирми трябва да проявяват лоялно отношение и да не принуждават преминали от друга фирма служители да разкриват поверителна информация, свързана с предишните им трудови задължения, както и да ги използват за извършване на дейност, насочена срещу досегашните им работодатели.

Чл. 18. (1) Сервизната тайна включва всички сведения, които сервизът или сервизния специалист е получил относно дейността, оборотите и намеренията на своите клиенти придобити при работата с ФУ.

(2) Сервизната тайна не включва констатирани закононарушения от клиенти и други колеги.

Чл. 19. Сервизът е задължен да дава информация за състоянието на обслужваните от него ФУ на съответните институции в регламентирани от съществуващото законодателство случаи. В тези случаи сервизът се освобождава от отговорност за опазването на сервизната тайна.

Чл. 20. Некоректното представяне на информация или подаването на невярна и подвеждаща информация както за собствената си дейност, така и за дейността на други фирми, членове на БАДФУ е в разрез с етичните норми и се счита за грубо нарушение, което подлежи на строго санкциониране.

Чл. 21. Членовете на БАДФУ не са длъжни да дават и от тях не може да се изисква информация, която е вътрешна и може да представлява търговска тайна за фирмата.

Чл. 22. Всяка фирма-член на БАДФУ трябва да уведомява чрез Асоциацията останалите фирми в случай, че научи информация, която накърнява интересите на асоциацията като цяло или на фирми, нейни членове.

 

Раздел V. ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

 

           Чл. 23. Всички членове на БАДФУ, редовни и асоциирани, се задължават най-стриктно да спазват Закона за защита на конкуренцията, за което, освен по предвидените от закона санкции, носят отговорност и пред асоциацията.

Чл. 24. Недопустими са всякакви действия или поведение при осъществяване на стопанска дейност, които са в противоречие с добрата практика и увреждат интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с клиентите

Чл. 25. (1) Недопустимо е манипулативното и заблуждаващо предлагане на цени на стоки и услуги, несъответстващи на пазарните.

(2) Сервизната организация има право в даден случай да се откаже от заплащането на извършена услуга по собствена преценка съобразно своите разбирания и оценка на конкретни обстоятелства, но не и да намалява цената на услугата под общоприетия минимум за тази дейност.

(3) Недопустимо е предлагането на стоки и услуги със занижени качества с цел понижено ценообразуване и манипулативно привличане на клиенти.

Чл. 26. За неетична се смята всяка реклама или друга публична изява, създаваща невярна или преувеличена представа за качеството, условията и характера на извършваната дейност.

Чл. 27. Фирмите от асоциацията се задължават да спазват стриктно законодателството на Република България. Нарушаването на законите и разпоредби с цел лично облагодетелстване или получаване на конкурентни преимущества се смята за грубо нарушаване на условията за членство в асоциацията.

 

Раздел VI. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл. 28.            (1) За спазването на Кодекса на добрата практика и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към БАДФУ се създава Комисия по етика в състав от седем души.

(2) Членовете се избират от Общото събрание за срок от две години

(3)Председателя на Комисията по етика по право е и член на Управителния съвет.

Чл. 29. Комисията по етика разглежда постъпилата информация и жалби, свързани със спазването на този кодекс.

            (2)Ако член на комисията е страна по жалбата същия не участва в разглеждането и.

            (3)Комисията по етика е длъжна да уведоми ответника по жалбата да го изслуша и да прецени и неговите обяснения.

Чл. 30. Всяка заинтересована фирма може да внесе жалба в Комисията по етика.

Чл. 31. При установено от Комисията по етика неспазване на този кодекс тя изготвя съответното предложение до Общото събрание на БАДФУ за налагане на санкции (Приложение 1.) на нарушителите, включително за отнемане на даден лиценз или за изключване от асоциацията.

Чл. 32. Председателя на асоциацията по право е и член на Комисията.

Чл. 33. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Общото събрание на БАДФУ.

 

 Раздел VII.Преходни и заключителни разпоредби

 

&. 1. (1) Кодексът влиза в сила от момента на приемането му с обикновенно мнозинство от ОС на БАДФУ.

&.2.За повторно действие се счита повторно извършено действие в рамките на две години.

&.3. Всеки член на БАДФУ има право да получи помощта на Асоциацията и Браншовата организация срещу некоректната страна.

 

                                                                                                                      Приложение 1

Списък от наказания и санкции прилагани при нарушаване на Морално Етичния Кодекс на Добрата практика.

-         Предупреждение

-         Последно предупреждение (преди налагане на по-тежки наказания)

-         Отнемането правото на глас в Асоциацията, за определен срок, или завинаги.

-         Изключването от Асоциацията за определен срок или завинаги, в зависимост от тежестта на провинението.

-         При повторно нарушение периода на наказанието се завишава двукратно, или се преминава на по-високата степен на наказание.

-         Искане отправено към Д           АМТН, за частично или пълно отнемане на свидетелството за определен срок, или завинаги, както на членовете на Асоциацията, така и за нечленуващи, но упражняващи такава дейност лица, в случай че последните са нарушили законодателството, което урежда тази материя. Информиране на съответните държавни институции и производители за отправеното искане.

 

 

Адрес за кореспонденция: office@badfu.com        

Председател на УС: Васил Василев

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук