До членовете на Сдружение
БАДФУ
ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 10.01.2014 г. (петък) от 13.00 часа в хотел „ИМПЕРИАЛ", с адрес : гр. Пловдив, хотел „ИМПЕРИАЛ ".
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1. Прием на нови членове.
2. Отчет на УС на БАДФУ за 2013 г. и мандата.
3. Доклад на КК за 2013 г.
4. Представяне на кандидат-управителни съвети на БАДФУ.
5. Избор на УС на БАДФУ.
6. Избор на КК на БАДФУ.
Моля потвърдете присъствието си , чрез изпратената Ви форма, най-късно до 20/12/2013. (настаняването е по реда на подадените заявки)
Допълнителна информация, като и отговори на интересуващите Ви въпроси във връзка с провеждането на общото събрание можете да получите на телефон:
0884016765 Вера Кабурова – секретар на БАДФУ
04.12.2013г.                                          Председател на УС:
/Румен Попов/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук