Устав

 на сдружение "Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства"

 

Основни положения и цели

 

Чл.1. Сдружение "Сдружение Българска асоциация на дистрибуторите на фискални устройства" гр. Ловеч е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица. Навсякъде в този устав за краткост ще се използва термина Асоциацията за означаване юридическото лице на сдружение "Сдружение Българска асоциация на дистрибуторите на фискални устройства" гр. Ловеч.

1.    Наименованието на сдружението е "Сдружение Българска асоциация на дистрибуторите на фискални устройства" или съкратено "Сдружение БАДФУ". Наименованието на асоциацията се изписва в пълния си вариант на български език като то може да бъде изписано и в съкратен вариант - "БАДФУ", както и допълнително да се изпише на чужд език.

2.    Асоциацията е независимо сдружение на лица с нестопанска цел. Тя не формира и не разпределя печалби.

3.    Седалището на асоциацията е в гр. Ловеч.

4.    Адресът на управление е гр. Ловеч, площад "Тодор Кирков" - Младежки дом.

5.    Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законодателството на Република България, с този устав и решенията на своите органи.

6.    Статут на юридическо лице асоциацията придобива с вписването й в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд гр. Ловеч.

7.    Асоциацията осъществява дейността си в полза на своите членове (частна полза).

8.    Асоциацията може да създава свои клонове в страната и чужбина.

9.    Всяко писмено изявление от името на асоциацията трябва да съдържа наименованието й, седалището и адреса на управление, данни за регистрация и БУЛСТАТ номер.

10. Асоциацията е учредена за неопределен срок.

 

Чл. 2. Целите на Асоциацията са:

1.  Да подпомага развитието, дистрибуцията и сервиза на фискални устройства и системи;

2. Да защитава интересите на членовете си и да осъществява съдействие за развитието на тяхната дейност;

3. Да съдейства на Европейските структури и органи на държавната и местна власт в създаване на нормативни и ненормативни актове, отнасящи се до дейността на фирмите в бранша;

4. Оказване на правна и друга специализирана помощ при водене на преговори и сключване на договори с български и чуждестранни партньори за представяне на българския и световния пазар;

5. Обмяна на информация между членовете.

 

Чл. 2а. За постигане на целите си Асоциацията използва следните средства:

1.    Годишен членски внос.

2.    Дарения от български и чуждестранни лица и неперсонифицирани правни образувания;

3.    Приходи от стопанска дейност.

 

Чл. 3. За изпълнение на целите си Асоциацията:

1.    Предприема законови действия за защита на правата и законните интереси на членовете си при нарушението им или при заплаха от засягането им от страна на монополни организации, държавни органи, български или чуждестранни търговски дружества, неперсонифицирани правни образувания или физически лица;

2.    Изразява становища и изисква разяснения от компетентни Европейски структури и органи на държавната и местна власт относно нормативни и ненормативни актове, свързани с дейността на Асоциацията или на нейни членове;

3.    Влиза в диалог с лица, организации и неперсонифицирани правни образувания, чиято дейност противоречи на интересите на Асоциацията или на нейни членове и при необходимост отнася спорните въпроси, по които не е постигнато съгласие в диалога, пред компетентни органи с искане за разрешаването им;

4.    Предприема законни действия за промяна на нормативни и ненормативни актове за органите на държавната и местна власт, противоречащи на законните интереси на членовете на Асоциацията;

5.    Установява контакти с Европейски структури и органи на държавната и местна власт и други браншови организации и сдружения за постигане целите по предходния член;

6.    Оказва съдействие за уреждане на спорове между членове на Асоциацията, както и между членове на Асоциацията и юридическото лице на Асоциацията, включително чрез вземане на решение по спор отнесен пред Върховния орган на сдружението - Общото събрание. За изпълнение на горните цели УС възлага и Председателя сключва договори със съответните компетентни специалисти;

7.    Поддържа контакти с международни и национални лица, организации и неперсонифицирани правни образувания лица, имащи отношение към целите и задачите на Асоциацията;

8.    Съдейства за осигуряване на условия за лоялна конкуренция между членовете на БАДФУ, чрез прилагане на Кодекса на Добрата практика, приет от Асоциацията;

9.    Информира своите членове за тенденциите в бранша;

10. Организира дейности по подпомагане на членовете си и по развитието на бранша.

 

Членство в асоциацията. Права и задължения на членовете

 

Чл. 4. Членството в Асоциацията е доброволно.

1.    Членовете на Асоциацията са редовни и асоциирани.

2.    Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат търговски дружества с дейност дистрибуция и сервиз на фискални устройства, приели Устава и Кодекса на Добрата практика на асоциацията, и плащащи редовно членския си внос.

3.    Капиталовите търговски дружества могат да членуват в сдружение БАДФУ при условие, че поне петдесет процента от капитала им е собственост на местно лице или лица и са със седалище на територията на България.

4.    За останалите лица по ал. З е необходима българска националност.

5.    Асоциирани членове на асоциацията могат да бъдат всички местни или чуждестранни лица, споделящи целите на сдружението и плащащи редовно на 100% членския си внос.

 

Чл. 5 Приемане на нови членове става от Управителния Съвет на Асоциацията с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на УС.

1.    За членство в асоциацията е необходимо подаване на писмено заявление за членство, в което се декларира съгласие с Устава и Кодекса на Асоциацията.

2.    При подаване на заявлението за членство се представят документи, установяващи че кандидатът за член отговаря на условията за членство в зависимост от това дали се кандидатства за редовно членство или за асоцииран член.

3.    Заявлението за членство ведно с изискуемите документи се подава до Управителния съвет на Асоциацията или до нейния председател.

4.    Управителният съвет приема нови членове с писмена препоръка на поне двама редовни члена на БАДФУ. Има и право да изисква допълнителна информация за новите членове, а по-късно членството се одобрява окончателно с гласуване на ОС.

5.    Членството възниква след одобряване от членовете на УС, внасяне на встъпителна вноска и обявяване на Общото Събрание за приемането на новия член.

6.    Правото на глас на ОС и членство се доказва с удостоверение и членска карта, която се издава по една на всеки редовен член.

 

Чл. 5a. Всеки редовен член има право да участва в управлението на Асоциацията, да бъде информиран за дейността й, да се ползва от имуществото на асоциацията, както и от резултатите от дейността й, да получава помощ от Асоциацията, съответстващи на устава на асоциацията, да участва в подготвени от Асоциацията проекти, съвещания и взаимодействия с други организации, да напуска асоциацията по собствено желание.

2. Всеки асоцииран член има право да бъде информиран за дейността на Асоциацията, да получава помощ от Асоциацията, да участва в подготвени от Асоциацията проекти, съвещания и взаимодействия с други организации, да напуска асоциацията по собствено желание, както и да се ползва при определени условия от резултатите от дейността на Асоциацията.

3. Всеки член е длъжен да спазва устава, да внася редовно определения членски внос, да изпълнява решенията на органите на Асоциацията, които са му станали известни, да оказва съдействие за изпълнение на решенията на органите на Асоциацията и да спомага по всеки законен начин за постигане целите на асоциацията.

4. За задължения на асоциацията членовете й отговарят до размера на внесения членски внос. Членовете на Асоциацията не отговарят лично за задълженията й.

5. Членствените права и задължения са непрехвърлими, с изключение на имуществените. Те не преминават върху други лица при смърт или прекратяване на юридическото лице на член.

6. Изпълнението на членствени задължения и упражняването на членствени права може да бъде предоставено на друг член на Асоциацията за срок не по-дълъг от 3 месеца и при условие, че е извършено с писмен документ.

7. Не е възможно предоставянето на изпълнението на членствени права и задължения от редовен на асоцииран член.

8. Член върху когото е прехвърлено изпълнението на членствени права и задължения отговаря както би отговарял прехвърлителя им.

9. Член на Асоциацията не може да прехвърля върху един и същ друг член изпълнението на свои права и задължения повече от 3 пъти.

10. Не се позволява прехвърляне на изпълнението на членствени права и задължения повече от два пъти за срок от една календарна година.

 

Чл. 6. Членството в Асоциацията се прекратява при:

1.    Eдностранно писмено изявление до Асоциацията;

2.    С прекратяването на юридическото лице на член;

3.    С изключване от Асоциацията;

4.    При отпадане;

5.    Изключване на член на Асоциацията става по решение на УС и гласуване на ОС, като изключваният член не гласува;

6.    Основания за принудително прекратяване на член са:

  • Действия или бездействия злепоставящи Асоциацията;
  • Груби нарушения на Устава и Кодекса на добрата практика;

7.    Общото събрание взема решение за изключване на член с обикновенно мнозинство от присъстващите.

8.    Членственото правоотношение се прекратява и при отпадане поради:

  • невнасяне на установения членски внос до 31 декември на предходната година;
  • системно неучастие в дейността на Асоциацията.

9. Системност съществува при 3 или повече нарушения за срок от една календарна година. Нарушенията се констатират с документи и по ред определен от Управителния съвет на Асоциацията.

 

Органи на Асоциацията

 

Чл. 7. Върховен орган на Асоциацията е Общото Събрание

1.       Управителен орган на асоциацията е Управителния Съвет.

2.       Управителният съвет избира от своя състав председател на Асоциацията и заместник председател.

3.       Контролен орган на Асоциацията е Контролния Съвет.

 

Общо Събрание на Асоциацията

 

Чл. 8. Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. То се състои от всички редовни членове.

Асоциираните членове на Асоциацията участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.

 

Чл. 9. Общото събрание има следните правомощия:

1.    Приема, изменя и допълва устава на Асоциацията;

2.    Приема, изменя и допълва други вътрешни актове на Асоциацията;

3.    Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и може да определи възнаграждение за тях;

4.    Избира и освобождава членовете на Контролния съвет и може да определи възнаграждение за тях;

5.    Изключва редовни и асоциирани членове;

6.    Взема решения за откриване и закриване на клонове на Асоциацията;

7.    Взема решения за участие в други организации;

8.    Приема решения относно размера и дължимостта на членския внос за редовните и асоциираните членове;

9.    Взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

10. Приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;

11. Приема бюджета на Асоциацията;

12. Приема отчета за дейността на останалите органи на Асоциацията;

13. Отменя действия и решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на законите, устава или на други вътрешни актове на Асоциацията;

14. Взема решения по въпроси от значение за Асоциацията, внесени за разглеждане от другите органи;

15. Взема решения по спорове между членове на Асоциацията, както и между членове на Асоциацията и юридическото лице на Асоциацията;

16. Взема решения, по които няма друг компетентен орган на Асоциацията; Правомощията по т. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 на предходната алинея не могат да се възлагат на други органи на Асоциацията.

17. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.

18. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол за законосъобразност и съответствие с устава.

19. Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

20. Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от всеки член на Асоциацията или на неин орган, в законно установените срокове.

 

Чл. 10. Общото събрание се свиква поне веднъж годишно на сесия от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Асоциацията. Когато е отправено искане за свикване на Общо събрание Управителния съвет е длъжен да го свика не по-късно от 40 дни от поискването по реда на следващите алинеи.

1.    Ако управителният съвет в месечен срок от поискването не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

2.    Общото събрание се свиква с писмена покана отправена до всеки член най-малко един месец преди насрочения за събранието ден. Тя трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

3.    Поканата се  поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията и се публикува в сайта на БАДФУ, най-малко един месец преди насрочения ден.

4.    Писмената покана може да бъде заменена с потвърдено електронно съобщение или факс.

 

Чл. 11 Общото събрание е законно, ако са поканени по реда на предходния член всички членове и присъстват повече от половината от всички редовни членове.

(1)При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе, колкото и редовни членове да се явят.

(2)За сесиите на Общото събрание се води протокол, подписван от Председателя и Секретаря на Асоциацията. Ако тези лица не присъстват протокола се подписва от техни заместници, избрани в
момента на събранието.

Чл. 12. В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.    Него, неговия съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

3. Едно лице може да представлява не повече от двама други членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно за конкретното събрание, представено на председателя най-късно до деня на събранието.

4. Преупълномощаване не се допуска.

5. Пълномощника има толкова гласа в ОС колкото е сбора от неговия глас и гласовете на представляваните лица.

 

Чл. 13. Решенията на ОС.

1.    Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите редовни членове на Асоциацията.

2.    Решения по чл. 9 т. 1, 3, 4, 5, 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите редовни членове, а решение по чл. 9 т. 10 единодушно от всички редовни членове на Асоциацията.

3.    По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако на събранието не присъстват всички членове и те гласуват единодушно за разглеждането на въпросите.

 

Управителен съвет на Асоциацията

 

Чл. 14. УС се състои от 7 члена - редовни членове на Асоциацията.

1.    Член на УС може да бъде физическо лице, законно представляващо юридическо лице, редовен член на Асоциацията.

2.    За членове на УС не могат да бъдат избирани и лица, които се намират с друг член на УС или с член на КС в брак, родство по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

3.    Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години.

Едно лице не може да бъде преизбрано за член на УС на Асоциацията за повече от 3 поредни мандата.

 

Чл. 15. Управителният съвет:

1.    Представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни свои членове;

2.    Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.    Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на устава;

4.    Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на Асоциацията;

5.    Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;

6.    Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7.    Определя адреса на Асоциацията;

8.    Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган или по въпроси възложени му от Общото събрание;

9.    Изпълнява задълженията, предвидени в устава;

10. Организира и ръководи цялостната дейност на Асоциацията;

11. Приема редовни и асоциирани членове на Асоциацията;

12. Решенията на УС се изпълняват от всички членове на асоциацията, за които се отнасят в сроковете предвидени в тях.

13. УС може да променя размера на членския внос не повече от два пъти годишно и с не повече от 50% от първоначално определения от ОС размер общо за годината.

 

Чл. 16 УС се свиква най-малко един път на всеки три месеца на редовно заседание. При особени или належащи случаи Управителния съвет може да заседава извънредно.

1.    Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.

2.    Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.

3.    Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

4.    При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник председателя.

5.    На заседанията на УС се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

 

Чл. 17. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Не се допуска упълномощаване на заседание на УС.

1.    Присъстващо е и лице, с което има двустранна комуникационна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

2.    Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

Чл. 18. УС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.

1.    Решения относно ликвидацията на Асоциацията от УС или определено от него лице, както и решения по чл. 15 т. З и 6 от Устава се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

2.    По въпросите относно размера на членския внос мнозинството е 2/3 от присъстващите на заседанието членове на УС.

3.    Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

 

Чл. 19. УС може да създаде помощни органи на Асоциацията, като определи техния състав, функции и правила за работа.

 

Председател на Асоциацията

 

Чл. 20. Председателят на Асоциацията ръководи дейността й с оглед изпълнението на нейните цели и решенията на ОС, КС и УС. Той е и председател на управителния съвет на Асоциацията и ръководи неговата работа.

1.    Той представлява Асоциацията пред трети лица, организации, Европейски структури, държавни и местни органи.

2.    Председателят се избира от състава на членовете на УС от Общото събрание за срок от три години.

3.    Едно лице не може да бъде преизбрано за председател на Асоциацията за повече от 2 поредни мандата.

4.    Председателят се отчита и носи отговорност пред Общото събрание.

 

Заместник председател на Асоциацията

 

Чл.21. Заместник председател на асоциацията се избира от състава УС по предложение на Председателя за срок от три години.

1.    Заместник председателят има правомощията на Председател на Асоциацията.

2.    Заместник председателят изпълнява правомощията си при отсъствие на председателя или при невъзможност той да ги изпълнява.

 

Секретар на Асоциацията

 

Чл. 22. Секретарят на Асоциацията се избира или назначава с договор от УС.

Секретарят не е орган на Асоциацията.

1.    Той може да не е и член на Асоциацията.

2.    Секретарят на Асоциацията подготвя материалите за членовете, следи за редовното постъпване на членския внос, подготвя материалите за компетентните органи на държавната и местна власт, осигурява технически дейността на асоциацията.

3.    Изготвя първични счетоводни документи.

 

Контролен Съвет на Асоциацията

 

Чл. 23. Контролния съвет е в състав от 3 члена - редовни членове на Асоциацията.

1.    Член на КС може да бъде физическо лице, законно представляващо юридическо лице, редовен член на Асоциацията.

2.    За членове на КС не могат да бъдат избирани и лица, които се намират с друг член на КС или с член на УС в брак, родство по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

3.    Член на КС не може да бъде лице заемащо ръководна или отчетническа длъжност в асоциацията или в помощните й органи или е било освободено от такава длъжност преди по-малко от една година.

4.    Членовете на контролния съвет се избират за срок от три години от ОС на Асоциацията и се отчитат и отговарят пред него.

5.    Едно лице не може да бъде преизбрано за член на КС на Асоциацията за повече от 2 поредни мандата.

 

Чл. 24. Контролният съвет на Асоциацията извършва ревизии на дейността на органи на Асоциацията, когато това му е възложено от ОС или УС или поне на 1/10 от членовете на ОС.

1.    Контролния съвет прави поне една планирана ревизия годишно на органите на Асоциацията.

2.    Контролния съвет може да извършва внезапни или непланирани ревизии на органи на Асоциацията. Тези ревизии не могат да бъдат по-малко от една за всяка календарна година.

3.    За извършените по ал. З и 4 ревизии КС съставя документи по приет от ОС ред.

4.    Приподписването се осъществява по ротационен принцип, като член на КС не може да приподписва разходни документи по които ползвател е лице, с което се намира в брачни отношения, родство по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

5.    Определяне на подписващия член на КС и реда за приподписване и заместване се определят с Правилник от Контролния съвет.

6.    За неуредените въпроси се прилагат съответно правилата за дейността на УС.

 

Преобразуване на Асоциацията

 

Чл. 25.

1.    Асоциацията може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива или разделя.

2.    Решение за преобразуване в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, за вливане, сливане или разделяне се взема от ОС единодушно от всички редовни членове.

3.    След разделяне новите юридически лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията на Асоциацията, възникнали до образуването им.

4.    Членовете на Асоциацията, при сливане или вливане, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на Асоциацията при разделяне на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

 

 

Прекратяване на асоциацията

 

Чл. 26. Асоциацията се прекратява:

1.    С решение на върховния си орган - Общо събрание;

2.    С решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията, когато:

1.    не е учредена по законния ред;

2.    извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

3.    е обявена в несъстоятелност;

4.    ако в продължение на повече от три месеца остане с по-малко от три редовни члена.

Ликвидация

 

Чл. 27. При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

1.    Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

2.    Ако ликвидатор не е определен той се определя от окръжния съд по седалището на Асоциацията;

3.    Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

Имущество след ликвидация

 

Чл. 28. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно предварително решение на върховния орган на Асоциацията - Общото събрание. Ако решение не е било взето до прекратяването на Асоциацията, то се взема от ликвидатора.

1.    Ако не съществуват лица имащи право да получат останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Асоциацията или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

2.    Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор или друго лице, извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на полагащото им се възнаграждение.

3.    Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3, отговарят за задълженията на прекратената Асоциацията до размера на придобитото.

 

Стопанска дейност на асоциацията

 

Чл. 29. Асоциацията може да извършва стопанска дейност, като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

Предметът на стопанската дейност на Асоциацията е:

1.    Предоставяне на информационни услуги и издаването на материали за развитието на бранша, включително рекламни материали за фирми от бранша произвеждащи или търгуващи с фискални устройства; Обучение и разрешителен режим.

2.    Организиране на семинари и бизнес срещи;

3.    Оказване съдействие на трети лица, произвеждащи или търгуващи с фискални устройства, при водене на преговори и сключване на договори с български и чуждестранни партньори за представяне на българския и световен пазар;

4.    Оказване на специализирана помощ на трети лица по въпроси свързани с поддръжката и обслужването на фискални устройства.

 

Определяне и внасяне на членския внос

 

Чл. 30. Членския внос се определя по реда на този Устав.

1.    Той се заплаща до 31 декември на предишната година.

2.    Измененият размер на членския внос по реда на чл. 15 ал. З от този Устав се внася в сроковете, определени в решението на УС.

3.    Новоприетите членове на Асоциацията внасят своята встъпителна вноска и плащат годишния си членски си внос в едноседмичен срок от приемането им за членове с решение на УС на Асоциацията.

 

Разходване на средствата

 

Чл. 31. Набраните от членски внос средства и други приходи от дейността на Асоциацията се изразходват за постигане целите на Асоциацията, така както са определени с този Устав.

1.    Разходните документи се подписват от председателя и секретаря на Асоциацията.

2.    За суми надвишаващи 1/5 от текущия годишен бюджет на Асоциацията разходните документи се приподписват и от член на КС на Асоциацията с уведомяването на УС.

3.    Лицата подписали разходните документи отговарят солидарно.

 

Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 32. Този устав е приет от учредително събрание на Асоциацията в гр. Ловеч на 13.11.1999 год. Изменен и допълнен на 20 април 2001 г. в гр. Пловдив, на 16 март 2007 г. в гр. Ловеч , на 19.09.2008 г. в гр. Китен , на 15.01.2010 в гр.Стара Загора и на 21.01.2011 в гр.Хисаря .

Чл. 33. Асоциацията има кръгъл печат с надпис: "Сдружение Българска асоциация на дистрибуторите на фискални устройства" по периферията и съкратено изписано наименование в центъра на печата - "БАДФУ" гр. Ловеч.

Чл. 34. Неуредените с този устав въпроси се решават по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ТЗ, ГПК и действащото българско законодателство.

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук